espa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 21:57

Προμήθεια Υλικών PLC Mitsubishi

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια των πιο κάτω υλικών PLC Mitsubishi για τις ανάγκες λειτουργίας τοπικών σταθμών ελέγχου που είναι βασισμένοι σε PLC Mitsubishi:
 
 
 • PLC Mitsubishi FX5-32MT/ESS                                     τεμάχια 2
 • FX5-8EX/ES (Digital Inputs)                                          τεμάχια 2
 • FX5-8EYR/ES (Relay Outputs)                                      τεμάχια 2            
 • FX5-4DA-ADP (Analog Outputs)                                 τεμάχια 4
 • FX5-4AD-ADP (Analog Inputs)                                    τεμάχια 4
 
 
Προσφορές δεκτές για το σύνολο των υλικών, σε κλειστό φάκελο μέχρι και  τις 21/2/2018 στην ΔΕΥΑ Πάτρας, Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα, ΤΚ,26333 με την ένδειξη "Προσφορά για προμήθεια Υλικών PLC Mitsubishi"
 
Τεχνικές πληροφορίες κ. Στεργιόπουλος Δημ. τηλ. 6974998786
 
Σάββατο, 03 Φεβρουαρίου 2018 23:02

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018 17:18

Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανών

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                Πάτρα  01-02-2018   

ΑΡΜ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ                          Αρ. Πρωτ. 2879Α                                                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάδειξη προμηθευτή για  την προμήθεια  υπηρεσιών συντήρησης Η\Μ εγκαταστάσεων  (με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανών) για τα έργα αυτεπιστασίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ   ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

 

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4483/2017
 2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016
 4. Την υπ αριθ. 447/22/21-12-2017 απόφαση του ΔΣ. της ΔΕΥΑΠ

Κ Α Λ Ε Ι

 • Την εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΙΔΙΑΡΗ Ε.Ε. ,
 • Την εταιρεία Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ,
 • Την ατομική επιχείρηση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ και
 • Όλους τους   ενδιαφερόμενους

που πληρούν τα κριτήρια να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η\Μ εγκαταστάσεων  (με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανών) για τα έργα αυτεπιστασίας  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.999,16 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24% 13.199,80 ευρώ συνολικού ποσού 68.198,96 ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής σε  σφραγισμένο  φάκελο , στην Ελληνική γλώσσα.

     Η διαδικασία διαπραγμάτευσης  θα πραγματοποιηθεί  στα Γραφεία της ΔΕΥΑΠ Ακτή Δυμαίων 48 1Ος όροφος την Τετάρτη  7 Φεβρουαρίου   2018.

Ώρα  έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης: 11:00 π.μ.

Ώρα  λήξης  της διαδικασίας διαπραγμάτευσης: 11:30 π.μ.

  Η διαδικασία διαπραγμάτευσης  δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της πρόσκλησης  και της εγκεκριμένης διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη   www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.deyap.gr 

Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής , το αντικείμενο και οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης , καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας θα είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο τεύχος διακήρυξης (αποφάσεις  Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ  231Α /2017 και 304/2017  οι  οποίες  εγκρίθηκαν  από την Περιφέρεια με τις  υπ αριθ. 171067/2017  και 245691/2017 αντίστοιχα) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Εγγύηση συμμετοχής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν απαιτείται.

Για  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 -1ος όροφος) τηλ.2610/366-231  Παπαζαφείρη  Θεοδώρα  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

  ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.  ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ
κ. Ανδρέα Παπανικήτα

 

Η παρουσίαση των έργων που προγραμματίζει και εκτελεί η ΔΕΥΑΠ αξιοποιώντας τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα αναδεικνύει τις τεράστιες ελλείψεις  των υποδομών σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας και ταυτόχρονα σηματοδοτεί τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τις Κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

         

Αυτόνομα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας θεωρούνται ΄΄μη επιλέξιμα΄΄ και δεν χρηματοδοτούνται από το κρατικό Προϋπολογισμό και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

          Με το νέο Νόμο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στα πλαίσια της υλοποίησης των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ΔΕΥΑ μετατρέπονται πλήρως σε ανταποδοτικές επιχειρήσεις που το βάρος της συντήρησης, του εκσυγχρονισμού και της όποιας ανάπτυξης νέων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας το σηκώνει σχεδόν αποκλειστικά η τσέπη του λαϊκού νοικοκυριού.

Επί πλέον νομοθετήθηκε νέο χαράτσι το περιβαλλοντικό τέλος , για δήθεν τη κατασκευή έργων που απαιτούνται σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης των νερών όταν για δεκαετίες ολόκληρες κανένα έργο δεν κατασκευάστηκε για διαχείριση και   ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων.

Σημαντικά έργα για την περιοχή και τη πόλη δεν κατασκευάζονται με ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης

-  Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του φράγματος Πείρου – Παραπείρου

    έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια και κανένα χρονοδιάγραμμα

    αποπεράτωσης  δεν υπάρχει από το Υπουργείο.

    Για την μέχρι σήμερα στάση της Κυβέρνησης η οποία δημιουργεί

    ανησυχία για το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου και προβληματισμό για

    τις  πραγματικές προθέσεις της έχουν γίνει επανελλημένες  παρεμβάσεις 

    από τους   3  Δημάρχους  της περιοχής.

-  Έργα κατασκευής δικτύων λυμάτων τα οποία έχουν κατασκευαστεί και

   για όσα προβλέπονται να κατασκευαστούν δεν θα μπορέσουν να

   συνδεθούν με τις  εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας Λυμάτων γιατί  με

   ευθύνη του Υπουργείου καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου

   κατασκευής επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού .

 • - Χαρακτηριστική είναι η ανυπαρξία αντιπλημμυρικών έργων στη πόλη και τη περιοχή, αλλά και η αδιαφορία για τις σοβαρές επιπτώσεις από την κατασκευή των μεγάλων έργων (Ολυμπία Οδός Σιδηρόδρομος) προς όφελος των μεγαλοεργολάβων.

Είναι καθαρό ότι και εδώ σ’ αυτά τα κρίσιμα για την ζωή των κατοίκων μας ζητήματα συγκρούονται δύο εκ διαμέτρου αντίθετες λογικές. Μία, η κυρίαρχη, που βλέπει τις λαϊκές ανάγκες, είτε ως κόστος είτε ως πεδίο κερδοφορίας. Είναι η λογική της ανάπτυξης που προβάλουν  σήμερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, είναι η λογική που στηρίζει το σύνολο των αστικών κομμάτων, η Ε.Ε. οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι η ίδια πολιτική που ετοιμάζει πυρετωδώς την τοπική διοίκηση να γίνει μεσάζοντας αυτής της αντιδραστικής πολιτικής.

Από την άλλη είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως οδηγό της Ανάπτυξης την  οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτή η ανάπτυξη μόνο μπορεί να είναι φιλολαϊκή, μπορεί να απελευθερώσει τις δυνατότητες της χώρας μας, να δώσει διέξοδο στη νεολαία από την ανεργία.

Αυτή η γραμμή ανάπτυξης είναι υπόθεση και ευθύνη ενός ισχυρού Λαϊκού Κινήματος και περνάει αναγκαστικά μέσα από την ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής. Είναι αυτή η πολιτική που μπορεί να υποχρεώσει και τις Κυβερνήσεις, έστω και ευκαιριακά , προσωρινά, να στρέψουν πόρους και υποδομές, που αφορούν στην ζωή της Λαϊκής οικογένειας, χωρίς να πληρώνει και να ξαναπληρώνει και πάλι απροστάτευτη να μένει.

Επίσης είναι βέβαιο ότι ακόμη και αν γίνουν όλα τα έργα που προγραμματίζονται, αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν την ζοφερή κατάσταση που βρίσκεται ο λαός μας, που η ζωή του συντρίβεται από την   γενικότερη πολιτική που ασκείται από Ε.Ε., Κυβέρνηση και τελικά το μεγάλο Κεφάλαιο.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι η εκπόνηση των μελετών για τα έργα που παρουσιάστηκαν έγινε αποκλειστικά από εργαζόμενους των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ και τους οποίους θέλουμε να ευχαριστήσουμε.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Σελίδα 1 από 134