isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Τετάρτη, 15 Μαϊος 2013 22:00

Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια δυο αντλητικων  συγκροτημάτων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το κάθε αντλητικό συγκρότημα θα είναι οριζόντιας διάταξης, υποβρύχιο, κατάλληλο για απ' ευθείας παρεμβολή στο δίκτυο και θα αποτελείται από αντλία πολυβάθμια με κεντρικό  σημείο λειτουργίας σε  Q= 20m3/h,   H= 56m,  ομοαξονικά συνδεδεμένη με τον κινητήρα, τοποθετημένα σε κέλυφος και συνδεδεμένα :  στην αναρρόφηση χειροκίνητη  χυτοσιδηρη φλαντζωτη βάννα συρτου DN100/PN10  και  στην κατάθλιψη χειροκίνητη  χυτοσιδηρη φλαντζωτη βάννα συρτου DN100/PN16  και φλατζωτο αντεπιστροφο ελαστικής έμφραξης DN100/PN16.    Θα αποτελείται από πολυβάθμια αντλία συνδεδεμένη με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα, Ευρωπαϊκής προελεύσεως  με  σήμανση CE.   Η  αντλία ή ο κινητήρας  ξεχωριστά και το συγκρότημα  σαν τελικό προϊόν,  καθώς και ο  κατασκευαστικός οίκος ή ο  προμηθευτής πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001/2000.    Οι  προσφορές  πρέπει  απαραίτητα  να  συνοδεύονται  από  έντυπα  τεχνικά  φυλλάδια  κατασκευαστή  που  να  ενημερώνουν  πλήρως  για τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά καθώς και  τεχνική  περιγραφή  της αντλίας.    

(BK1)    Οι  προσφορές  πρέπει   ρητά  να  αναφέρουν  χρόνο  παράδοσης  των συγκροτημάτων και θα  βαθμολογηθούν  για  αυτόν.

(BK2)    Χρόνο  εγγύησης  12  μηνών  κατά τον  οποίο  ο προμηθευτής  θα  έχει την αποκλειστική/ολική ευθύνη για  την  απόδοση και καλή λειτουργία  του  υποβρύχιου  συγκροτήματος  καθώς  και για την  επισκευή του σε  περίπτωση  βλάβης.  Ο  επιπλέον  χρόνος  εγγύησης  θα  βαθμολογηθεί   ιδιαίτερα,  καθώς επίσης  ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει ρητά τις περιπτώσεις που δεν θα ισχύει η παραπάνω ολική εγγύηση. 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΝΤΛΙΑΣ

1.(ΒΚ3)  Βαθμός απόδοσης  αντλίας  στο κεντρικό  σημείο  λειτουργίας  τουλάχιστον  η = 70%,  για όλες  τις  κατηγορίες.                       

2.Τo σώμα των βαθμίδων  και  τα οδηγά  πτερύγια  θα είναι από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας  ή  ανοξείδωτο χάλυβα.

3.Oι πτερωτές θα είναι  κλειστού τύπου  ακτινικής/μικτής  ροής από  χυτοσίδηρο,  ορείχαλκο  ή ανοξείδωτο χάλυβα.

4.Ο σύνδεσμος αντλίας - κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316  με διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα   ΝΕΜΑ.    

5.Η βαλβίδα αντεπιστροφής τοποθετημένη στο επάνω μέρος της καταθλίψεως  θα  έχει  σώμα  και επί μέρους  στοιχεία από  χυτοσίδηρο   ή   ανοξείδωτο χάλυβα. 

6.Τα έδρανα θα είναι υδρολίπαντα από ειδικό κράμα τριβέων,  μεγάλης επιφανείας και  με  μεγάλη διάρκεια ζωής.

7.Ο  άξονας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα  AISI420.  Η μεταδιδόμενη ισχύς,  η κατεργασία  και  η ευθυγράμμιση πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Αμερικανικά πρότυπα  ANSI B58.1 / AWWA E101.    

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

8.Οι  ηλεκτροκινητήρες θα  είναι Ευρωπαϊκής προελεύσεως, διαμετρου 6΄΄, 400V,  50 Hz, 2900rpm,  θα είναι  βραχυκυκλωμένου δρομέα,  υδρόψυκτος,  υδρολίπαντος, σύμφωνα με  τα  πρότυπα   NEMA και  τις προδιαγραφές VDE.   Η  περιέλιξη  του κινητήρα  θα είναι στεγανή,  χάλκινη,  ειδικής κατασκευής για αντοχή και λειτουργία σε αυξημενη θερμοκρασία.  Πρέπει  επίσης  να  μπορεί να επισκευαστεί,  να έχει βαθμό προστασίας  IP68  και  κλάση μόνωσης  F,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές  IEC και τα πρότυπα NEMA,  και  να  φέρει  δυο καλώδια  σύνδεσης (Υ/Δ).  Τα αντλητικά συγκροτήματα θα οδηγούνται από ρυθμιστή στροφών (INVERTER). Για το λόγο αυτό, ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει, και να απεικονίσει στην καμπύλη  της  αντλίας,  την  ελάχιστη  αποδεκτή  συχνότητα  λειτουργίας  καθώς  και  τις  καμπύλες (Q,  H,  PA/PK,  η,  NPSH) για  το  100%,  80%,  60%  και  40%  των  στροφών. Ο  κατασκευαστής  πρέπει  να  εξασφάλιση  την  απρόσκοπτη  και ασφαλή λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα  με  οδήγηση  από  ρυθμιστή  στροφών  χωρίς    προβλήματα  στην  περιέλιξη  ή στα  έδρανα.  

9. (ΒΚ 4)  Βαθμός απόδοσης &  Συντελεστής ισχύος στο ονομαστικό  φορτίο τουλάχιστον η= 80% και συνφ= 0,8 αντίστοιχα για όλες τις  κατηγορίες.  

 1. Αριθμός εκκινήσεων  τουλάχιστον 8  ανά ώρα  για όλες  τις  κατηγορίες.
 2. Τα έδρανα (τουλάχιστο δύο άνω και ένα κάτω)  δεν θα έρχονται σε επαφή με τον άξονα,  παρά με εναλλάξιμα χιτώνια από ανοξείδωτο χάλυβα επί  του άξονα
 3. Ελάχιστη ταχύτητα νερού ψύξης  0,5m/sec,  σε θερμοκρασία νερού 25 C0
 4. Η στεγανοποίηση του ηλεκτροκινητήρα θα είναι ολοκληρωτικά εξασφαλισμένη από υδρολίπαντα ελαστικά παρεμβύσματα  και  προστατευτικό μηχανικό στυπιοθλίπτη.   Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ(booster) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

 1. Τα συγκροτήματα αντλίας-ηλεκτροκινητήρα  θα  βρίσκονται μέσα  σε  σωλήνα (κέλυφος - booster) με φλάντζες DN100 στα άκρα. Ο κατασκευαστής πρέπει να προσφέρει τα συγκροτήματα  κομπλέ με  βάνες και αντεπιστροφα.
 2. Η διάμετρος των κελυφών (μανδύα) των συγκροτημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250mm, το δε πάχος του ελάσματος θα πρέπει να είναι τόσο ώστε να μην παρουσιάζει  το  κέλυφος  δυσμενές βέλος  κάμψης στη  περίπτωση στήριξης μόνο  στα άκρα αυτών. Τα δε συγκροτήματα πρέπει να αποσυναρμολογούνται  και να συναρμολογούνται   εύκολα μεσα από αυτον.
 3. Στο κέλυφος θα υπάρχουν λήψεις για τοποθέτηση μανομέτρων στη αναρρόφηση  και  στην  κατάθλιψη.
 4. Επίσης θα υπάρχει στεγανή διέλευση του καλωδίου τροφοδότησης του ηλεκτροκινητήρα μήκους  τουλάχιστον 8 μέτρων.
 5. Το κέλυφος θα φέρει προστατευτική επένδυση αντισκωριακή εσωτερικά και εξωτερικά,  αντισκωριακή επένδυση θα φέρουν και τα αντλητικά συγκροτήματα.
 6. Ο κατασκευαστής  θα  προσκομίσει λεπτομερή  σχέδια, όπου  θα  φαίνεται  το μήκος  και  η διάμετρος  του κάθε  συγκροτήματος, καθώς και  οι  τελικές  διαστάσεις μετά  τη  σύνδεση των  συγκροτημάτων.
 7. Στο κάθε αντλητικό συγκρότημα απαιτείται η τοποθέτηση δύο δακτυλίων (μάπες)  για  την  ανύψωσή του. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι  προσφορές  πρέπει  να  είναι  κλειστές  και  να  αποσταλούν  έως   …………… - 13:00μμ  Μπορούν  να  κατατεθούν και  εναλλακτικές προσφορές.  Η  κατάταξή  για  την  επιλογή  του συγκροτήματος  θα  γίνει  με  βάση  τη  σχέση: ΑΠ = ΟΠ / ΒΠ,  όπου  ΑΠ=ανοιγμένη προσφορά διαγωνιζόμενου,  ΟΠ=οικονομική προσφορά διαγωνιζόμενου,  ΒΠ=βαθμός τεχνικής προσφοράς διαγωνιζόμενου  που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα,  με  τη διευκρίνηση ότι η ελάχιστη βαθμολογία θα αποδοθεί  με την  προϋπόθεση  κάλυψης των πιο απαιτήσεων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΒΚ 1: 2 βαθμούς για κάθε μέρα λιγότερη από την μεγαλύτερη προσφορά (Ελάχ.: 6, Μέγ.:  30)

ΒΚ 2: 2 βαθμούς για κάθε επιπλέον μήνα (Ελάχ.: 6, Μέγ.:  30)

ΒΚ 3: 2 βαθμούς για κάθε επιπλέον βαθμό (Ελάχ.: 4, Μέγ.:  20)

ΒΚ 4: 2 βαθμούς για κάθε επιπλέον βαθμό (Ελάχ.: 4, Μέγ.:  20)

 

Προσφορές δεκτές μέχρι 21/5/2013 στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα), στο fax 2610325790, ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τεχνικές πληροφορίες η. Φώτης Κατριβέσης 2610366145

 

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.